Slide1

Projekt pt. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna – nowe spojrzenie na całokształt działań”  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 loga2

 Od sierpnia 2016 roku Gmina Jabłonna realizuje projekt pn.: „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna – nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu”.

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023

 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023.

Program Rewitalizacji w Gminie Jabłonna na lata 2017-2023 obejmuje trzy podobszary:

  • Jabłonna (część wsi Jabłonna
  • Chotomów (część wsi Chotomów),
  • Wsie Zachodnie (część wsi Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola).

Łącznie obszar zamieszkuje 5191 osób co stanowi 29,84% mieszkańców całej gminy a jego powierzchnia zajmuje 574,97 hektarów co daje 8,87% powierzchni gminy.

Konsultacje potrwają od 24 stycznia do 15 lutego (obowiązuje data wpływu).
Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

 Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
b) zostawić w Kancelarii Urzędu Gminy – Biuro Obsługi Interesanta (na parterze na lewo, po wejściu do budynku urzędu).

Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna o formularz konsultacyjny dostępne są:

a) na stronie internetowej Urzędu Jabłonna w zakładce Rewitalizacja Gminy Jabłonna pod tym adresem.
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna pod tym adresem.

Kontakt do koordynatorki Urszuli Herbich: telefon 22 767 73 31, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pokój nr 5.

Program Rewitalizacji naszej gminy składa się z projektów, których celem jest rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji i podniesienie jakości ich życia. Warto dodać, że zgodnie z wytycznymi Program Rewitalizacji musi być komplementarny czyli wzajemnie się uzupełniający z działaniami gminy, podejmowanymi przed i w trakcie jego tworzenia. Co oznacza, że programie zostały ujęte projekty już zrealizowane czy też realizowane aktualnie. Komplementarność będzie brana pod uwagę przy ocenie Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski oraz przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Unijnych.

Prace nad dokumentem trwały od sierpnia 2016 rok i na każdym etapie mocno włączaliśmy w nie mieszkańców Gminy Jabłonna. Wyrażali oni swoje zdanie na w trakcie przygotowywania diagnozy, wyznaczania granic obszaru rewitalizacji, zgłaszali propozycje działań, jakie ich zdaniem w ramach rewitalizacji powinny zostać przeprowadzone. Przygotowując ostateczną wersję projektu Programu Rewitalizacji dokładnie analizowaliśmy każdy z Państwa głosów, sprawdziliśmy je pod kątem możliwości realizacji w ramach procesu rewitalizacji i dostępnych środków finansowych. Nie wszystkie bowiem postulaty mieszkańców, choć nie mamy wątpliwości że dotyczą spraw pilnych, mogą znaleźć rozwiązanie w postaci odpowiedniego zapisu w Programie Rewitalizacji. Cześć z propozycji odnosiła się np. do całej gminy a nie wybranego obszaru. Ograniczeniem przy pracy nad programem była, możliwość objęcia obszarem rewitalizacji tylko 30% mieszkańców gminy.

 

Prace nad przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna zakończone

 

Zakończyliśmy prace nad tworzeniem Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023.  Obszar rewitalizacji składa się z 3 podobszarów: Jabłonna, Wsie Zachodnie i Chotomów. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje 574,97 hektarów co stanowi 8,87% naszej Gminy i zamieszkiwany jest przez 5191 tysięcy mieszkańców co stanowi 29,84% całkowitej liczby osób zamieszkujących gminę.


W ramach tworzeniu programu zorganizowanych zostało 9 spotkań z mieszkańcami, 3 debaty, jedno szkolenie i 3 spacery konsultacyjne po obszarze rewitalizacji. O tworzonym programie informowaliśmy także mieszkańców na zebraniach wiejskich jakie odbywały się we wrześniu 2016 roku. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 229 mieszkańców. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie.

 

 

O projekcie i jak będzie powstawał program Rewitalizacji Gminy Jabłonna


Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Województwa Mazowieckiego, rewitalizacja w gminach czy miastach przebiegać może na podstawie opracowanego przez gminę i przyjętego uchwałą Rady Gminy programu rewitalizacji. Przygotowanie programu to skomplikowany proces i gminy mogą go realizować ze środków własnych lub poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Taką drogę wybrał Urząd Gminy Jabłonna, który otrzymał dofinansowanie na przygotowanie Programu rewitalizacji w kwocie 57 937,00 zł.Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, nr umowy POPT-REW-65/2016-00.

W ramach projektu zaplanowane są szkolenia dla radnych giny i urzędników w temacie rewitalizacji, oraz debaty i szereg różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, w trakcie których wspólnie będziemy tworzyć program rewitalizacji.

Pierwszym etapem tworzenia programu rewitalizacji, który właśnie trwa, jest szeroka diagnoza stanu gminy na podstawie danych statystycznych. Badamy dane dotyczące sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. Dane te są analizowane i na ich podstawie wybierzemy obszar rewitalizacji, czyli taki obszar, na którym kumuluje się szereg negatywnych zjawisk np. różnego rodzaju problemy społeczne, zły stan budynków, dróg, niska przedsiębiorczość, słaba komunikacja, brak bezpieczeństwa i wiele innych.

Po wstępnym wyborze obszarów zaprosimy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego wspólnie doprecyzujemy obszar rewitalizacji i przedstawimy harmonogram dalszych działań. W dalszej kolejności będziemy się spotykać z mieszkańcami w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań oraz pomysłów na działania i zmiany na obszarze objętym rewitalizacją. Gotowy program rewitalizacji będzie musiał zawierać projekty, które powstaną w procesie spotkań z mieszkańcami i partnerami społecznymi czy też przedsiębiorcami. Zgodnie z wytycznymi grantodawcy, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać, ważne jest uspołecznienie procesu powstawania programu rewitalizacji. Dlatego też liczymy na Państwa zaangażowanie.

W tworzeniu programu Urząd Gminy będzie wspierać firma Badania w Działaniu. Weronika Chodacz.

W ramach projektu do końca roku powstanie Program rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023, który będzie niezbędnym dokumentem do starania się o środki unijne do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2014-2020 oraz o środki krajowe na działania rewitalizacyjne.

Program rewitalizacji może obejmować obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje do 30% jej mieszkańców. Dlatego ważne jest wyznaczenie na terenie gminy obszarów, na których kumulują się negatywne zjawiska takie np. jak: wysoka przestępczość, duża liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, słabe wyniki egzaminów gimnazjalnych, bezrobocie, duże zanieczyszczenie powietrza i inne. To na tych wybranych obszarach prowadzone będą w ciągu kilku najbliższych lat projekty rewitalizacyjne w Gminie Jabłonna.
Zachęcamy do odwiedzenia strony RPO WM I strony Ministerstwo Rozwoju gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat zasad przygotowania programów rewitalizacyjnych w gminach.

Wszelkich informacji na temat projektu i wszystkich działań z nim związanych chętnie udzieli Koordynatorka projektu, Urszula Herbich, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 22 767 73 31